Produkty a dárky

Registračný formulár vášho nákupu
Vyhrajte príspevok 360 EUR na dovolenku

Otázka týždňa:

* Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!
* Odoslaním registrácie súhlasím s podmienkami marketingovej akcie a spracovaním osobných údajov.

Pravidlá akcie Úsporne na dovolenku s LG

I.
Usporiadateľ a organizátor

Usporiadateľom darčekovej akcie je spoločnosť LG Electronics CZ, s. r. o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Praha 9, PSČ: 190 93, Česká republika, IČO: 270 89 762 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom darčekovej akcie je spoločnosť U&WE Advertising, spol. s r. o., se sídlom Mělnická 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česká republika, IČ: 25675141 (ďalej len „organizátor“).

II.
Termín a miesto konania darčekovej akcie

Darčeková akcia „Úsporne na dovolenku s LG“ (ďalej len „darčeková akcia“) prebieha v termíne od 4. 4. 2016 do 29. 5. 2016 (ďalej len „doba konania kampane“) u vybraných predajcov elektra, na území Slovenskej republiky. Predajná akcia je u predajcu označená reklamnými materiálmi (POS).

III.
Účasť v darčekovej akcii, registrácia

Darčekovej akcie sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá v dobe konania akcie zakúpi u vybraných predajcov elektra na území Slovenskej republiky akýkoľvek model chladničky, práčky, sušičky, práčky so sušičkou, umývačky, vysávača, vstavaného spotrebiča alebo Styler LG.

Účastník je povinný zaregistrovať sa na internetových stránkach www.lgpreradost.sk najneskôr do 24:00 dňa 31. 5. 2016. pričom musí úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia a priložiť naskenovanú kópiu nákupného dokladu. Originál nákupného dokladu je účastník povinný na žiadosť predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi, k prípadnému preukázaniu oprávnenosti výhry.

Výhra sa nepredá v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

IV.
Odmena, spôsob jej predania


Odmena A) LG LED úsporné žiarovky
Každý účastník, ktorý splní podmienky darčekovej akcie má nárok na 1 až 3 ks LG LED úsporných žiaroviek podľa hodnoty zakúpeného spotrebiča:

1 ks - cena spotrebiča od 0 do 400 EUR.
2 ks - cena spotrebiča od 401 do 649 EUR.
3 ks - cena spotrebiča od 650 EUR.

Každému riadne zaregistrovanému účastníkovi bude darček doručený do 21 pracovných dní od registrácie na adresu uvedenú v registračnom formulári.

Odmena B) Bonus Príspevok na dovolenku
Usporiadateľ bude v jednotlivých týždňoch trvania súťaže vyhlasovať tipovacie otázky vzťahujúce sa k výrobkom značky LG.

Každý riadne zaregistrovaný účastník, ktorý v danom týždni ako prvý správne odpovie na tipovaciu otázku, získa bonus: príspevok na dovolenku v čiastke 360 EUR. Tento príspevok je oslobodený od dane z príjmu podľa § 9 ods. 2 písm. m) bod 2 zákona č. 595/2002 Z. z., Sb., o dani z príjmov.

V.
Oprávnenie usporiadateľa, spracovanie osobných údajov

Usporiadateľ akcie si vyhrazuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisejúcich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej Pravidlá, tj. aj spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkách náleží vždy usporiadateľovi.

Odmenu nie je možné previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vymáhať súdnou cestou. Odmenu podľa čl. IV. A) nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ňu poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť druhy odmien.

Účasťou v tejto akcii dáva účastník usporiadateľovi súhlas na spracovanie poskytnutých či sprístupnených osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa za účelom naviazania kontaktu s účastníkom, vyhodnotenia výsledkov akcie a ponúkania obchodu a služieb a ďalej súhlas so zasielaním obchodných oznamov usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Účastník udeľuje usporiadateľovi pre prípad, že získa niektorú z odmien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na internetových a facebookových stránkach usporiadateľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nutnou podmienkou účasti v akcii. Účastník, ktorý takto poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení, hlavne právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v prípade, že by zistil, že usporiadateľ porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona, a právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie nim poskytnutých osobných údajov.

Účasťou v akcii účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 12 a násl. občianského zákoníka jeho meno, priezvisko, natočené videá a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiálov usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, vyhlásením odmien a prezentácie usporiadateľa.

VI.
Vylúčenie zo súťaže

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Zo súťaže môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí poruší tieto pravidlá.

VII.
Ostatné

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 226 226 226 alebo na e-mailovej adrese: lg(zavináč)lgpreradost.sk.

V Prahe 4. 4. 2016

Výherci akcie Úsporne na dovolenku s LG

Týždeň Dátum Výherca
1. 11. 4. - 17. 4. Tomáš Varga, Velká Mača
2. 18. 4. - 24. 4. Tomáš Lampert, Bratislava
3. 25. 4. - 1. 5. Zuzana Kollárová, Bratislava
4. 2. 5. - 8. 5. Ondřej Kračun, Košice
5. 9. 5. - 15. 5. Kristian Vedrody, Bratislava
6. 16. 5. - 22. 5. Mario Siro, Topolčany